top of page

ABL & THALENTOG

77313766_2616411331738626_44446074870557

 

Bydd gan rai plant

galluoedd a thalentau eithriadol

Yng Nghymru, mae'r term 'Plant sy'n' Fwy Abl a Thalentog 'wedi dod yn derm a ddefnyddir amlaf i ddisgrifio plant y mae lefel eu gallu yn golygu eu bod yn alw am gyfleoedd i gyfoethogi ac estyn i'w gallu i ddatblygu eu talentau.

 

Mae canllawiau'r DCSF yn awgrymu mabwysiadu'r diffiniad canlynol ar gyfer 'Mwy Abl a Thalentog', sy'n nodi

 • Dysgwyr “abl” fel y rhai sydd â galluoedd mewn un neu fwy o bynciau yng nghwricwlwm statudol yr ysgol heblaw celf a dylunio, cerddoriaeth ac AG;

 • Dysgwyr “talentog” fel y rhai sydd â galluoedd mewn celf a dylunio, cerddoriaeth, AG, neu'r celfyddydau perfformio fel dawns a drama

 

Mae Cynulliad Cymru wedi mabwysiadu'r term 'Mwy Abl a Thalentog' i ddisgrifio disgyblion sydd angen cyfleoedd i gyfoethogi ac estyn sy'n mynd y tu hwnt i'r rhai a ddarperir ar gyfer y garfan gyffredinol o ddisgyblion. Mae'r term 'Mwy Galluog a Thalentog' yn cwmpasu disgyblion sy'n fwy abl ar draws y cwricwlwm yn ogystal â'r rhai sy'n dangos talent mewn un neu fwy o feysydd a chryfderau penodol mewn sgiliau arwain, gweithio mewn tîm ac entrepreneuriaeth. Yng Nghymru, mae'r term 'Mwy Galluog a Thalentog' yn cwmpasu oddeutu 20% o gyfanswm poblogaeth yr ysgolion. Ymhob ysgol, bydd grŵp o ddisgyblion sydd angen mwy o ehangder a dyfnder mewn gweithgareddau dysgu nag a ddarperir fel arfer ar gyfer y garfan arferol o ddysgwyr. Gall galluog a thalentog amlygu ei hun mewn sawl ffordd wahanol, ee meysydd academaidd, ymarferol, creadigol a chymdeithasol gweithgaredd dynol.

Mae ein myfyrwyr MAT yn Ysgol Uwchradd Caergybi yn ennill rhai o'r graddau uchaf ac yn symud ymlaen i rai o'r prifysgolion gorau un. Yn ein hysgol, rydym wedi ymrwymo i roi'r estyniad a'r her orau i'r myfyrwyr galluog hyn mewn gwersi a gweithgareddau cyfoethogi sydd eu hangen ar y bobl ifanc ddisglair hyn er mwyn rhagori ar eu potensial.

Nodi Strategaethau

Rydym yn nodi myfyrwyr mwy galluog cyffredinol wrth iddynt cychwyn yn Ysgol Uwchradd Caergybi ym Mlwyddyn 7 trwy ddadansoddiad o'u Lefelau Cwricwlwm Cenedlaethol, Canlyniadau Prawf Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a gwybodaeth o'r ysgolion cynradd. Yna mae gan bob pwnc ei gofrestrau MAT pwnc ei hun sy'n tynnu sylw at y disgyblion talentog yn eu maes pwnc.

DSC_7266.jpg
1.jpg

Sut gall rhieni helpu eu plentyn?

 • Neilltuwch amser bob dydd i siarad â'ch plentyn.

 • Helpwch eich plentyn i ddysgu hunan-drefnu a rheoli amser trwy ddefnyddio dyddiadur eich plentyn yn effeithiol.

 • Anogwch eich plentyn i roi cynnig ar weithgareddau newydd trwy ymuno â'r llu o weithgareddau allgyrsiol a gynigir gan yr ysgol.

 • Cyfoethogi profiadau eich plentyn trwy annog ymweliadau ee orielau celf, amgueddfeydd, canolfannau chwaraeon.

 • Ysgogi diddordeb trwy annog eich plentyn i ddefnyddio'r adnoddau gartref ee rhyngrwyd, llyfrau, mapiau, gwylio rhaglenni / ffilmiau.

 • Rhowch gyfleoedd i'ch plentyn gwrdd â phlant sy'n rhannu'r un diddordebau ee trwy ymuno â chlybiau a chymdeithasau lleol.

 • Anogwch eich plentyn, os bydd y cyfle yn codi, i fynychu gweithdai, dosbarthiadau meistr a darlithoedd yn y brifysgol.

 • Cysylltwch â'r ysgol os oes cwestiynau neu bryderon ynghylch eich plentyn.

 • Sicrhewch fod eich plentyn yn cael cyfle i ymlacio, mwynhau a chael amser hamdden!

bottom of page