top of page

Y Broses Apeliadau

Mae graddau dysgwyr ar gyfer haf 2021 yn seiliedig ar Raddau a Benderfynir gan Ganolfan. Mae'r radd yn ddyfarniad cyfannol sy'n seiliedig ar gydbwysedd y dystiolaeth sy'n dangos lefel cyrhaeddiad y dysgwr. Yn yr un modd â phrosesau eraill eleni, mae'r broses apelio yn drefniant eithriadol sy'n deillio o ganslo arholiadau oherwydd pandemig COVID-19. Gall dysgwyr ofyn am adolygiad canolfan ac apêl ddilynol i CBAC lle credant fod gwall wedi'i wneud wrth bennu eu gradd. Rhaid i ddysgwyr nodi'n glir lle maent yn ystyried bod gwall wedi'i wneud. Wrth i raddau gael eu dyfarnu ar sail dyfarniad cyfannol wedi'i danategu gan dystiolaeth, nid oes adolygiad o farcio nac adolygiadau o wasanaeth cymedroli yn haf 2021. Mae'r ffocws ar y dyfarniad graddio cyfannol yn hytrach na marcio asesiadau unigol.

 1. Mae tri cham i'r broses:
  Cam 1 Adolygiad o'r ganolfan (cyn-ganlyniadau)
  Cam 2 Apêl i CBAC (ôl-ganlyniadau)
  Cam 3 Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholiad Cymru 

Cam 1
Adolygiad y Ganolfan

ADOLYGIAD CANOLFAN 

Gofyn am Adolygiad Canolfan

Os ydych chi'n credu'r bod yna gamgymeriad wedi cael ei wneud gallwch ofyn am adolygiad canolfan.

O dan ganllawiau cyfredol CBAC, y seiliau dros adolygiadau canolfannau yw:

 • Camgymeriad gweinyddol

 • Camgymeriad gweithdrefnol

 • Dyfarniadau wrth bennu'r radd

 

Mae gennych tan 9yb ddydd Iau 1af Gorffennaf i ofyn am Adolygiad Canolfan y mae'n rhaid ei gofrestru trwy e-bost

( AppealsY6@Hwbcymru.net ) gan ddefnyddio'r Ffurflen Adolygu ac Apeliadau Canolfan sydd ar gael isod.

 

Bydd angen i chi egluro pa wall a wnaed yn eich barn chi.

 

Yn ystod y broses adolygu hon, gallai eich gradd fynd i fyny neu i lawr, neu aros yr un fath.

Cam 2

Gofyn am Adolygiad Canolfan

Os ydych chi'n dal i feddwl bod gwall yn eich gradd ar ôl i'r adolygiad canolfan gael ei gwblhau, gallwch ystyried a ddylech gyflwyno apêl i CBAC.

 • Rhaid i'r ysgol gyflwyno'r apêl i CBAC ar eich rhan. Fodd bynnag, chi sy'n gyfrifol am lenwi'r ffurflenni ac amlinellu pam eich bod yn apelio - byddwn yn anfon y ffurflen at CBAC ar eich rhan.

Gallwch ofyn i'ch ysgol neu goleg gyflwyno apêl i CBAC os ydych chi'n meddwl:

 • ni ddilynodd yr ysgol y broses gywir wrth gyfrifo'ch gradd;

 • mae'r dyfarniad a wnaed gan eich ysgol ar eich gradd yn afresymol

 • Gwnaeth WJEC neu'ch ysgol wall prosesu.

Cyn penderfynu a ddylid cyflwyno apêl i CBAC, gallwch ofyn am weld y dystiolaeth asesu y seiliodd eich ysgol ei phenderfyniad arni.

Gallai canlyniad apêl olygu bod eich gradd yn aros yr un fath, neu fe allai godi, neu fe allai ostwng.

Rhaid cyflwyno apeliadau i CBAC yn yr amserlenni canlynol:

Screenshot 2021-06-22 at 08.57.29.png

Beth yw barn academaidd afresymol?

 

Eleni, mae pob ysgol a choleg yn gyfrifol am bennu graddau ar gyfer eu dysgwyr. Mae gan bob ysgol a choleg yr hyblygrwydd i benderfynu ar y ffordd orau i asesu eu dysgwyr, a sut maen nhw'n defnyddio'r dystiolaeth asesu honno i wneud penderfyniad ar radd pob dysgwr. Bydd eich ysgol neu goleg yn cydbwyso'r ystod o dystiolaeth i wneud penderfyniad am y radd sy'n cynrychioli'ch gwaith orau.
 

Dim ond ar y dystiolaeth y mae eich ysgol neu goleg wedi'i hystyried a'r rheswm dros y radd a nodwyd yn y cofnod gwneud penderfyniadau y gall CBAC edrych. Yna bydd yn barnu a yw'r radd a roddir i chi yn rhesymol neu'n afresymol. Ni fydd yn ail-farcio asesiadau.
 

Byddai'r radd yn cael ei hystyried yn afresymol os nad yw'r dystiolaeth neu'r rhesymeg a ddefnyddir gan eich ysgol neu goleg yn cefnogi'r radd a ddyfarnwyd o gwbl. Mae'n annhebygol y bydd adolygwyr CBAC yn gallu penderfynu y byddai newid i un radd yn is neu un radd uwch eich gradd yn fwy cywir. Er enghraifft, os yw penderfynwr CBAC ar gyfer yr apêl yn teimlo y gallai'r dystiolaeth gefnogi naill ai gradd D neu radd C, yna ni allent ddweud bod rhoi gradd D i chi yn afresymol.

Os bydd CBAC yn canfod bod gradd yn afresymol, bydd yn dyfarnu gradd newydd y maen nhw'n ei hystyried sy'n adlewyrchu'r dystiolaeth maen nhw wedi'i gweld orau.

bottom of page