top of page

Trefniadaeth Dosbarth

Ydych chi'n gosod disgyblion mewn setiau pwnc yn Ysgol Uwchradd Caergybi?

 

Ein nod yw rhoi cyfle i bob unigolyn, beth bynnag fo'u gallu, i weithio'n gyflymach ac felly i godi safonau.

Yn Bl 7 mae pob disgybl yn cael ei raddio yn ôl yr wybodaeth a dderbynnir gan eu hysgol gynradd. Mae'r grŵp blwyddyn wedi'i rannu'n ddau hanner CAE a GYB felly yn y pynciau craidd gellir eu gosod yn ôl gallu ym mhob hanner y grŵp blwyddyn. 

Mewn pynciau nad ydynt yn rhai craidd fel Cerddoriaeth a Hanes fe'u dysgir yn eu grwpiau tiwtoriaid. Mae asesu, monitro ac adborth rheolaidd gan athrawon dosbarth ar gynnydd yn sicrhau bod disgyblion wedi'u rhoi yn y set sydd fwyaf addas i'w cefnogi a'u herio. Mae gosod setiau Mathemateg, Cymraeg, Gwyddoniaeth a Saesneg yn hyblyg gan ei fod yn caniatáu i athrawon argymell newidiadau penodol drwy gydol y flwyddyn - os oes angen mwy o gymorth neu fwy o her ar ddisgybl yn y pwnc. Yn y ddau bwnc mae pob dosbarth yn gweithio drwy'r un rhaglen astudio. Gall dosbarthiadau gwmpasu'r gwaith hwn mewn ffyrdd ychydig yn wahanol gan y bydd yr athro/athrawes yn asesu anghenion y disgyblion yn eu dosbarth. Er enghraifft, mewn Mathemateg gall y rhaniad rhwng ymarfer dulliau a datrys problemau geiriol amrywio rhwng dosbarthiadau; mewn rhai dosbarthiadau Saesneg efallai y bydd mwy o ffocws ar sgiliau llythrennedd yn ystod pob cynllun gwaith.

Yn Bl 8 dilynir patrwm tebyg gyda CAE a GYB yn cael setiau cyfochrog rhwng 1 -3. 

Ym Mlwyddyn 9, addysgir y pynciau craidd ar draws y grŵp blwyddyn sy'n caniatau i’r setiau gael eu gynnal drwy gydol y flwyddyn. Rhoddir cyfle i'r disgyblion brofi cymysgedd o bynciau nad ydynt yn bynciau craidd, ac wedi'u teilwra i'w gallu a'u diddordebau. Maent hefyd yn cael cyfle i ddewis pynciau nad ydynt wedi'u profi o'r blaen ond efallai y byddant am eu dilyn mewn TGAU fel Rheoli Digwyddiadau, Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Astudiaethau Busnes i enwi rhai.

Gosod Setiau

Mae pob pwnc craidd yn cofnodi asesiad o waith disgyblion bedair gwaith y flwyddyn, gyda'r dyniaethau'n cynnal yr asesiadau hyn deirgwaith bob blwyddyn. Cyfunir pob un o’r asesiadau ar gyfer y pynciau perthnasol er mwyn creu trefn cyrhaeddiad, a dosrennir disgyblion i setiau ar sail hwn. Caiff disgyblion eu dosbarthu i setiau drafft yn seiliedig ar hyn. Mae'r arweinwyr pwnc yn cyfarfod, yn trafod ac yn cytuno ar y ffiniau a'r disgyblion ffiniol cyn ffurfio setiau drafft. Caiff athrawon pwnc a phenaethiaid blwyddyn gyfle i nodi unrhyw broblemau gyda'r setiau drafft cyn i'r rhain gael eu cwblhau.

Mae'r setio llawn yn digwydd ar ddiwedd pob blwyddyn ysgol, ac adeg y Nadolig ym mlwyddyn 7. Ystyrir safle’r disgyblion sydd ar frig ac ar waelod y setiau ar ddiwedd termau eraill a gwneir newidiadau ble mae'n amlwg bod y set bresennol yn anaddas.

 

Cyfnod Allweddol 4

Mae disgyblion yn cael eu setio yn y pynciau craidd (Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth) gyda phob pwnc yn creu eu setiau eu hunain yn seiliedig ar asesiadau pynciol a'r cyrsiau y mae'r disgyblion yn eu dilyn. Mae’r setiau hyn yn cael eu haddasu ychydig yn ystod y cwrs, yn enwedig mewn gwyddoniaeth lle mae setiau gwahanol yn dilyn cyrsiau gwahanol. Dylech gysylltu â'r penaethiaid adran perthnasol os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am setio yn y pynciau.

Screenshot 2020-08-18 at 21.11.58.png

"Nid oes unrhyw beth mewn bywyd sy'n werth unrhyw beth yn hawdd" - Barack Obama

bottom of page