Cynlluniau ail-agor :

COVID-19

CANLLAWIAU LLYWODRAETH CYMRU - MEDI 3ydd 2020

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg ar 9fed Gorffennaf y byddai pob dysgwr yn dychwelyd i'r ysgol yn nhymor yr hydref. Mae Grŵp Cynghori Technegol Cymru (TAG), sy'n rhoi cyngor gwyddonol a thechnegol i Lywodraeth Cymru yn ystod argyfyngau, yn argymell bod ysgolion yn agor ym mis Medi gyda 100% o ddisgyblion yn bresennol yn gorfforol ar safleoedd ysgolion, ac yn amodol ar ddirywiad cyson y feirws COVID-19 yn y gymuned.

Yn ogystal, mae system profi’r GIG, Profi ac Olrhain, ar waith ac rydym yn glir ynghylch y mesurau y mae angen ini eu rhoi ar waith i greu amgylcheddau mwy diogel mewn ysgolion.

Gwyddom hefyd fod y risg i blant eu hunain fynd yn ddifrifol wael o COVID-19 yn isel iawn. Ymddengys bod y dystiolaeth gyfredol yn nodi fod haint SARS-CoV-2 yn effeithio ar blant lawer yn llai nag oedolion: symptomau ysgafn a welir mewn plant, os o gwbl, ac ychydig iawn sy’n datblygu problemau difrifol neu sy’n peryglu eu bywyd. Mae yna rywfaint o ansicrwydd yn parhau ynghylch i ba raddau y mae plant yn trosglwyddo’r clefyd, ond o arsylwi’r hyn sy’n digwydd mewn ysgolion yn Lloegr ac mewn gwledydd eraill, ymddengys nad yw plant yn ei drosglwyddo ryw lawer.

Rhaid cydbwyso'r risgiau hyn yn ofalus ag effeithiau negyddol y gall peidio a bod yn yr ysgol ei gael ar iechyd. Mae'r ysgol hefyd yn bwynt cyswllt pwysig ar gyfer gwasanaethau iechyd a diogelu'r cyhoedd sy'n hanfodol i les plant a theuluoedd.

Er nad yw'n bosibl sicrhau amgylchedd cwbl ddi-risg, mae dadansoddiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar farwolaethau sy’n gysylltiedig â COVID-19, ac sy'n gysylltiedig â galwedigaethau yn awgrymu bod staff mewn lleoliadau addysgol yn tueddu i beidio â bod mewn mwy o berygl o'r clefyd na llawer o alwedigaethau eraill. Nid oes tystiolaeth bod plant yn trosglwyddo'r clefyd yn fwy nag oedolion. Ar hyn o bryd, ceir nifer isel iawn o brofion positif ymhlith gweithwyr addysg, gyda 3.8% yn gronnol, ymhlith y cyfraddau isaf o weithwyr hanfodol.

Gan ystyried y sefyllfa well yr ydym ynddi'n awr, mae cydbwysedd y risg bellach o blaid caniatau i blant ddychwelyd i'r ysgol. Mae peidio a mynychu’r ysgol yn niweidiol i’w datblygiad gwybyddol ac academaidd, ynghyd â’u hiechyd a'u lles, yn enwedig i blant difreintiedig a gall gael effaith yn y tymor byr a'r tymor hir. Gwyddom fod cyflawniad academaidd îs hefyd yn trosi'n gostau economaidd hirdymor. Gwyddom hefyd fod cau ysgolion wedi effeithio ar allu rhai teuluoedd i weithio. Drwy gael ein dysgwyr yn ôl i'r ysgol cyn gynted ac mor ddiogel â phosibl, bydd yn dod â manteision cadarnhaol mewn nifer o feysydd, yn enwedig eu lles meddyliol ac emosiynol.

 

MAE'R WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN LYWODRAETH CYMRU AM CORONOFIRWS ADDYSG AR GAEL YMA

Beth i'w wneud os oes angen i'ch plentyn ynysu ei hun?