top of page

Gweithgareddau Allgyrsiol

Field Hockey Court
EIN NOD YW RHOI POB ADDYSG LLAWN A CHYNHWYSOL I BOB POST.

 

Rydym yn annog ein disgyblion i gymryd rhan ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol. Rhoddir cyfle iddynt ddatblygu eu sgiliau a'u hyder mewn sawl maes y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

 

Mae'r ysgol wedi sefydlu llawer o weithgareddau tŷ rhyng-ysgol. Rhennir y disgyblion yn bedwar 'tŷ' - Tŵr, Cybi, Porth a Penrhos,

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynhelir nifer o gystadlaethau / gweithgareddau yn ystod y flwyddyn ee Eisteddfod, Traws Gwlad, Athletau, Gŵyl Chwaraeon.

 

Rydym yn cefnogi amrywiaeth o weithgareddau a drefnir gan Urdd Gobaith Cymru, gwahanol ddigwyddiadau chwaraeon, cerddorol a drama ac rydym wrth ein bodd gyda'n llwyddiant parhaus mewn nifer o gystadlaethau amrywiol. Yn ystod y tymor cyntaf, mae Blwyddyn 7 yn ymweld â Gwersyll Urdd yng Nglan Llyn.

 

Mae ein cynyrchiadau cyhoeddus yn adlewyrchu doniau'r disgyblion ar draws y Cwricwlwm ac yn tanlinellu ymrwymiad a chyfraniad llawer o Adrannau.

 

Mae'r Pennaeth yn hyrwyddo dysgu trwy brofiad lle bynnag y bo modd ac felly'n cefnogi Ymweliadau tramor yn llawn ac yn y DU i roi cyfle i ddisgyblion ehangu eu gorwelion. Mae'r Adran Ieithoedd Modern yn mynd ar deithiau blynyddol i Ffrainc i ddisgyblion sy'n ystyried TGAU Ffrangeg ymarfer eu sgiliau ieithyddol. Mae'r Pennaeth wedi bod yn rhan o sefydlu ysgol yn Zambia sy'n darparu addysg am ddim i dros 800 o ddisgyblion. Mae myfyrwyr y chweched dosbarth wedi ymweld â'r ysgol ar sawl achlysur. Trefnir llawer o ymweliadau cyfandirol eraill gan nifer o adrannau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot 2020-08-18 at 21.20.51.png
Screenshot 2020-08-18 at 21.23.37.png
Screenshot 2020-08-18 at 21.24.00.png

Yn ogystal, trefnir llawer o ymweliadau gan amrywiol adrannau ee canolfannau awyr agored, cyrsiau maes, gwahanol sefydliadau, a chyrsiau sy'n gysylltiedig â Chynllun Gwobr Dug Caeredin.

 

Mae nifer o weithgareddau hefyd yn cael eu cynnal yn ystod yr awr ginio ac ar ôl ysgol o dan gyfarwyddyd gwirfoddol aelodau staff a myfyrwyr chweched dosbarth. Anogir y disgyblion yn gryf i gymryd rhan a mwynhau'r gweithgareddau hyn. Un o'r rhai mwyaf poblogaidd ers sawl blwyddyn fu'r clwb gemau.

The school

Estyn

Social Demography

Financial Management

bottom of page