top of page
LLYWODRAETHWYR YR YSGOL

Mae gan y corff llywodraethu ddealltwriaeth glir o gryfderau'r ysgol a meysydd i'w datblygu. Mae'n gwneud defnydd da iawn o sgiliau a phrofiadau aelodau unigol i gyfrannu at agenda strategol yr ysgol. Mae llywodraethwyr yn monitro cynnydd yr ysgol wrth gyflawni ei nodau ac yn herio’n gadarn ar bob mater. Mae ystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys uwch arweinwyr, staff addysgu, aelodau o'r cyngor myfyrwyr o dan arweiniad y prif ddisgyblion a chynrychiolwyr o'r corff llywodraethu, yn gwneud cyfraniadau gwerthfawr i gynllun gwella'r ysgol. Mae'n uchelgeisiol ac yn gynhwysfawr.

Pwy yw'r Llywodraethwyr?

bottom of page