Cyfarfod â'r Tîm Bugeiliol

Holyhead High Logo_CMYK 3.jpg

Mrs Clare Owen

Swyddog Cynhwysiant a Dirprwy Swyddog Diogelu Dynodedig

📧 owenc121@hwbcymru.net

📞 01407 762219 est. 127

Holyhead High Logo_CMYK 3.jpg

Mr Tristian Griffiths

Pennaeth Cynorthwyol 

📧 griffithst91@hwbcymru.net

Mr Tristian Griffiths yw'r arweinydd ar gyfer Cynhwysiant yn Ysgol Uwchradd Caergybi. Mae'n gyfrifol am y  strategol lles ein disgyblion yn ogystal ag ymddygiad a phresenoldeb. 

Holyhead High Logo_CMYK 3.jpg

Miss Michelle Davies

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCo)

📧 daviesm1871@hwbcymru.net

📞 01407 762219 est. 153

Mae Miss Davies yn gyfrifol am gydlynu darpariaeth ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae hi'n gyfrifol am sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Unigol (CDUau) yn cael eu datblygu a'u hadolygu'n briodol yn unol ag ethos Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn. Bydd Miss Davies hefyd yn Cyfrannu at Gynlluniau Addysg Bersonol (PEP) ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.

 

 

 

Holyhead High Logo_CMYK 3.jpg
Holyhead High Logo_CMYK 3.jpg

Mr Robert Fairest
Rheolwr Cynnydd Blynyddoedd 7 ac 8 a Chydlynydd Pontio
📧  fairest5@Hwbcymru.net

Holyhead High Logo_CMYK 3.jpg

Mr Dylan Williams
 Rheolwr Cynnydd Blynyddoedd 9, 10 ac 11
📧  williamsd259@hwbcymru.net

Holyhead High Logo_CMYK 3.jpg

Mr Steffan Taylor
Rheolwr Cynnydd Blynyddoedd 11 a 12/13
📧  taylors57@hwbcymru.net

Mae Rheolwyr Cynnydd yn goruchwylio gofal bugeiliol a chynnydd academaidd eu priod grwpiau blwyddyn (gweler uchod).

 

Mae cyfrifoldebau rheolwr cynnydd yn cynnwys monitro cynnydd academaidd yr holl ddisgyblion yn eu grwpiau blwyddyn dynodedig, ynghyd â phresenoldeb, ymddygiad, lles a rheolaeth gyffredinol grŵp blwyddyn.

 

Os oes gennych bryder neu ymholiad dylech gysylltu â Swyddog Cymorth Bugeiliol eich plentyn yn y lle cyntaf, byddant yn eich cyfeirio at y rheolwr cynnydd os ydynt yn teimlo bod eich pryder mewn sefyllfa well gyda nhw a'u rôl.

 

Mae'r Cydlynydd Pontio yn gyfrifol am gydlynu rhaglen o ddiwrnodau trosglwyddo ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 yn YUC a chysylltu â chydweithwyr Cynradd i sicrhau bod disgyblion blwyddyn 6 mor barod ag y gallant fod ar gyfer Ysgol Uwchradd Caergybi. I gael mwy o wybodaeth am y Broses Drosglwyddo gweler y dudalen Pontio neu #YUCiFi ar gyfer ein Noson Agored Ar-lein.

Holyhead High Logo_CMYK 3.jpg

Mrs Hannah Jaques-Williams

Swyddog Cymorth Bugeiliol Blynyddoedd 7 ac 8

📧 jaques-williamsh5 @ hwbcymru.net

📞  01407 762219 est. 136

Holyhead High Logo_CMYK 3.jpg

Mrs Jodi Fielding

Swyddog Cymorth Bugeiliol Blynyddoedd 9, 10 ac 11

📧 fieldingj16 @ borradhcymru.net

📞  01407 762219 est. 134

Mae'r Swyddogion Cymorth Bugeiliol ill dau yn aelodau staff nad ydyn nhw'n addysgu, nhw yw'r pwynt cyswllt cyntaf i rieni os oes ganddyn nhw unrhyw bryderon neu ymholiadau. Os na allant hwy eu hunain helpu byddant yn cyfeirio rhieni at yr aelodau staff perthnasol a all wneud hynny. Maent hefyd yn gweithio gydag asiantaethau allanol a gwasanaethau cymorth ac yn gallu atgyfeirio teuluoedd neu ddisgyblion am gymorth pellach pe baent yn cytuno ac yn gofyn am hynny.

 

Mae'r swyddogion cymorth bugeiliol yn darparu cefnogaeth o ddydd i ddydd gyda materion disgyblion, gan ddarparu cefnogaeth emosiynol ac ymarferol fel sy'n briodol i ddisgyblion a'u rhieni lle bo hynny'n berthnasol a chyfeirio digwyddiadau mwy difrifol at y Rheolwr Cynnydd a'r Pennaeth Cynorthwyol. Maent yn logio rhyngweithio â disgyblion ac yn cymryd datganiadau tyst cywir mewn ymchwiliad ac yn crynhoi canfyddiadau. Maent yn cyfathrebu patrymau presenoldeb a phrydlondeb gwael gyda rhieni, disgyblion, rheolwr cynnydd ac yn cyfeirio at y Swyddog Cynhwysiant os yw'n barhaus.