top of page

Sut i Gefnogi eich Plentyn

Mae gan rieni ran bwysig i’w chwarae wrth gefnogi eu plentyn gydag adolygu a dysgu.
LAWRLWYTHWCH Y DDOGFEN GYMORTH YMA
Mae gan rieni ran bwysig i’w chwarae wrth gefnogi eu plentyn gydag adolygu a dysgu.
LAWRLWYTHWCH Y DDOGFEN GYMORTH YMA

 

Sut all rhieni gefnogi eu plentyn?

LAWRLWYTHO AP CLASSCHARTS

 • Gwiriwch yr ap yn rheolaidd a gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu hysbysiadau ar yr ap.

 • Sicrhewch fod offer ysgol hanfodol a'r Llyfr Cyswllt yn cael eu rhoi yn y bag yn ddyddiol

 • Crëwch amgylchedd gwaith briodol i'ch plentyn a gwnewch yn siŵr bod ganddynt rywle i gadw eu llyfrau'n daclus.

 • Edrychwch dros lyfrau eich plentyn yn rheolaidd. Trafodwch gyflwyno gwaith a gorffen gwaith.

 • Anogwch eich plentyn i ail-ddrafftio gwaith.

 • Trafodwch waith ysgol mewn sefyllfaoedd anffurfiol e.e. wrth y bwrdd bwyd er mwyn osgoi gwrthdaro.

 • Os cewch hysbysiad o ‘bryder’ yn ClassCharts - trafodwch y rhain gyda'ch plentyn

 • Bydd Siartiau Dosbarth yn rhoi adborth cadarnhaol yn rheolaidd - trafodwch y rhain gyda'ch plentyn

 • Canmolwch bob cyflawniad neu welliant. Ystyriwch roi gwobr i'w hannog i weithio'n galed.

Adolygu (wedi'i anelu'n bennaf at CA4 a CA5)

 

 1. Anogwch eich plentyn i fynychu'r sesiynau adolygu ychwanegol a ddarperir gan yr ysgol. (Gweler gwefan yr ysgol) 

 2. Defnyddiwch wefannau CBAC a 'BBC Bitesize' gyda'ch plentyn. (Mae llawer iawn o wybodaeth i'w chael yno, gan gynnwys papurau blaenorol). 

 3. Dylai disgyblion anelu at adolygu am gyfnodau byr o 20-25 munud. Dylent geisio cyflawni o leiaf 3-5 sesiwn y noson. Ni ddylai myfyrwyr gael mwy na 10-15 munud o seibiant rhwng pob sesiwn. 

 4. Anogwch eich plentyn i ddeffro'n gynnar yn ystod y gwyliau er mwyn sicrhau o leiaf 8 sesiwn adolygu o 20-30 munud. Dylent orffwys am 10-15 munud rhwng pob sesiwn. 

 5. Cyfyngwch eu defnydd o'r rhyngrwyd. 

 6. Dylid diffodd neu osod ffonau symudol mewn ystafell arall tra bod eich plentyn yn adolygu. 

 7. Dylai myfyrwyr geisio gorffen eu nodiadau adolygu erbyn gwyliau'r Pasg. Dylent ganolbwyntio ar ôl hynny ar ddysgu'r wybodaeth yn hytrach nag ailysgrifennu nodiadau. 

 8. Mae diet cytbwys a brecwast iach yn bwysig iawn yn ystod y cyfnod hwn!

 9. Anogwch eich plentyn i yfed digon o ddŵr wrth adolygu. 

 10. Sicrhewch fod eich plentyn yn defnyddio'r sgiliau adolygu a gyflwynwyd gan y cwmni 'Positively Mad'. 

bottom of page