PONTIO

Trosolwg o'r Broses Bontio yn Ysgol Uwchradd Caergybi.

WITHOUT BACKGROUND.png

Beth yw Pontio?

Gall symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd fod yn gyfnod pryderus i unrhyw berson ifanc, ond bydd proses pontio sydd wedi ei chynllunio'n dda rhwng cyfnodau cynradd ac uwchradd yn helpu i leihau unrhyw rwystrau i ddysgu, ac yn galluogi disgyblion i gyrraedd eu llawn botensial.

Yn Ysgol Uwchradd Caergybi rydym yn gweithio'n galed drwy gydol y flwyddyn ysgol i sicrhau bod ein proses bontio yn canolbwyntio ar y disgyblion – rydym ni am i'n disgyblion deimlo'n hyderus, yn gyffrous ac yn barod am eu bywyd ym Mlwyddyn 7!

WITHOUT BACKGROUND.png

Cyfarfod â'r Tîm

Mae'r Tîm Bugeiliol yn rheoli'r Broses Drosglwyddo o ddiwrnod cyntaf eich plentyn ym Mlwyddyn 6 hyd at ei dderbyn i Ysgol Uwchradd Caergybi a thu hwnt. Dyma'r aelodau staff y bydd eich plentyn yn dod i'w adnabod yn dda, a'ch pwynt cyswllt wrth ymholi neu rannu gwybodaeth gyda ni.

WITHOUT BACKGROUND.png

Trosolwg byr

37.bmp

Mr Tristian Griffiths

Rheolwr Cynnydd Blwyddyn 7 ac 8 a Chydlynydd Pontio.

 

Mae Mr Griffiths yn goruchwylio cefnogaeth fugeiliol, cynnydd academaidd a rheolaeth gyffredinol yr ysgol is (gan gynnwys Pontio). Mae'n cyflwyno'i hun i ddisgyblion dalgylch cynradd ym mis Medi a dyma'r cysylltiad rhwng cynradd ac uwchradd trwy gydol y flwyddyn.

38e2b26b-cc9a-4431-ad1c-48ceb9c0c622.jpg

Mrs Stella Dennis-Bunting

Pennaeth Cynorthwyol - Diogelu Arweinydd a Chynhwysiant.

 

Mae Mrs Dennis-Bunting yn rhedeg y Tîm Bugeiliol yn Ysgol Uwchradd Caergybi ac yn goruchwylio darpariaethau, gweithgareddau a rheolaeth y grwpiau blwyddyn gan y Rheolwr Cynnydd a'r Swyddog Cymorth Bugeiliol.

5.bmp

Mrs Hannah Jaques-Williams

Swyddog Cymorth Bugeiliol ar gyfer Blynyddoedd 7 ac 8.

 

Mrs Jaques-Williams yw'r pwynt cyswllt o ddydd i ddydd ar gyfer popeth bugeiliol i ddisgyblion a rhieni. Wedi'i lleoli yn Ystafell Pawb, Hwb y Tîm Bugeiliol cyfan, mae hi bob amser wrth law i sicrhau bod anghenion bugeiliol disgyblion yn cael eu diwallu. Cyflwynir disgyblion i Mrs Jaques-Williams ar eu Diwrnod Pontio cyntaf yn YUC.

Bydd Mr Griffiths yn ymweld â phob un o ysgolion cynradd y dalgylch yn gynnar yn y tymor newydd i hyrwyddo Noson Agored YUC.

NOSON AGORED

Bydd dyddiad yn cael ei rannu ar gyfer Noson Agored YUC. Gwahoddir rhieni i gyfarfod â staff a gall disgyblion gymryd rhan mewn gweithgareddau o fewn yr Adrannau

Gwahoddir pob disgybl yn y dalgylch i dreulio diwrnod yn YUC. Cynhelir Diwrnodau Pontio Pellach i’r rhai sydd wedi dewis mynychu YUC yn hwyrach yn ystod y flwyddyn.

Cychwyn yn YUC

Bydd Blwyddyn 7 yn cael eu croesawu i’w hysgol newydd gan yr aelodau staff allweddol ar gyfer eu blwyddyn. Roddir amserlen Grŵp Tiwtoriaid, Tŷ a Dosbarth iddynt

CYFARFOD MR GRIFFITHS

Diwrnodau Pontio

Yn fwy manwl

Dangosir cyflwyniad i'r disgyblion o orolwg byr o 'Life at YUC'. Pan fydd hynny'n bosibl, bydd cyn-ddisgyblion yr ysgol yn mynychu gyda Mr Griffiths a  ateb cwestiynau gan y disgyblion. Mae'r disgyblion yn staff yn yr ysgol gynradd yn cael dyddiad ar gyfer Noson Agored Ysgol Uwchradd Caergybi.

Bydd Ysgol  Uwchradd Caergybi yn agor ei ddrysau i ddisgyblion ym Mlwyddyn 6 a'u rhieni / gwarcheidwaid. Trwy gydol y noson bydd digon o gyfleoedd i gwrdd ag aelodau allweddol o staff a gofyn cwestiynau. Bydd cyflwyniadau ar ClassCharts (System Monitro Ymddygiad gyda Rheolaethau Rhieni), Google Classroom a Hwb (Mynediad Disgyblion i Office 365). Yn yr Adrannau bydd gweithgareddau i'r disgyblion gymryd rhan ynddynt a chwrdd â'u darpar athrawon yma yn YUC.

Fel menter newydd rydym yn cynnig cyfle i bob disgybl yn ein dalgylch dreulio diwrnod yn YUC, ni waeth a ydyn nhw eisoes wedi dewis ysgol Uwchradd ai peidio. Yn ystod y Diwrnodau Pontio hyn bydd y disgyblion yn dod â'u hathrawon cynradd ac yn dilyn amserlen o wersi, yn cwrdd â disgyblion o ysgolion eraill ac yn mwynhau rhai o'r cyfleusterau o amgylch yr ysgol.

Mae dau  diwrnodau ar ddiwedd y flwyddyn ysgol wedi'u trefnu i ddisgyblion a fydd yn mynychu'r YUC brofi Diwrnodau Pontio pellach. Mae'r dyddiau hyn yn canolbwyntio ar ganiatáu i'r disgyblionymgyfarwyddo â'r tir, yr ystafelloedd dosbarth a meysydd eraill yn yr ysgol. Y nod cyffredinol yw i bob disgybl adael yn gwbl hyderus o'r hyn sydd o'u blaenau ym mis Medi canlynol!

Cysylltwch â ni 

37.bmp

Mr Tristian Griffiths
GriffithstT91@hwbcymru.net

WITHOUT BACKGROUND.png
5.bmp

Mrs Hannah Jaques-Williams

Jaques-WilliamsH5@hwbcymru.net

Dogfennau o Ddiddordeb

Llyfryn Pontio 19-20

Diwrnodau Sefydlu Medi (Enghraifft)

Logos Tŷ

Dyddiadau Calendr Cynradd / Uwchradd

Amserlen Bysiau Ysgol 2020

Cais i ddod yn Llysgennad Cyfnod Allweddol 3